Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Sprawdź czy możesz sfinansować kursy językowe!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 2016 Piła

TRWA NABÓR WNIOSKÓW

o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
Daje możliwość finansowania kształcenia w zakresie dopasowania kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki, wspomaga przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności.

W jaki sposób pracodawca może ubiegać się o przyznanie środków KFS?

Pracodawca planujący zorganizowanie kształcenia musi złożyć do POWIATOWEGO URZĘDU PRACY właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt. 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Kto może wystąpić o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników oznacza, że środki KFS (zgodnie z art. 69a ust. 2 pkt. 1) można przeznaczyć m.in. na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

W jakim zakresie pracodawca może sfinansować koszty kształcenia ustawicznego w ramach KFS?

Pracodawca może otrzymać z KFS środki na sfinansowanie:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Uwaga: mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW: