Wrz
01

Regulamin Funkcjonowania Szkoły Leader School w Pile w czasie pandemii czyli „Dbamy o siebie nawzajem”.

1. Do szkoły może uczęszczać Słuchacz/Uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3. Przy wejściu do lokalu szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz stosowanie osłony ust i nosa.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

7. Przybory wykorzystywane podczas zajęć należy po zajęciach odłożyć w wyznaczonym miejscu do czyszczenia i dezynfekcji. Pracownik Sekretariatu odpowiedzialny jest za dezynfekcję przyborów po każdych zajęciach.

8. Uczeń/Słuchacz posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na pulpicie/stoliku szkolnym danej osoby lub w torbie/tornistrze. Uczniowie/Słuchacze nie powinni wymieniać się przyborami/materiałami szkolnymi między sobą.

9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Osoby odpowiedzialne: Nauczyciele prowadzący zajęcia i Pracownik sekretariatu.

10. Należy dezynfekować powierzchnie dotykowe – klamki i powierzchnie płaskie, w tym pulpity w salach po każdych zakończonych zajęciach, osoba odpowiedzialna- Pracownik Sekretariatu.

11. Uczeń/Słuchacz nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

Dyrektor Leader School Monika Cylwa

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH