KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ LEADER SCHOOL

Niniejszym pragnę poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) LEADER SCHOOL MONIKA CYLWA zapewniała będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi LEADER SCHOOL dysponuje, że:
1) LEADER SCHOOL MONIKA CYLWA - siedziba: 64-920 Piła, ul. Śródmiejska 23 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszła wskutek zawieranych z Państwem umów związanych z nauką języka, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
2) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie w celach określonych przepisami prawa oświatowego oraz przepisami prawa gospodarczego.
3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez LEADER SCHOOL dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania zawieranych z Państwem umów. W wymagających tego przypadkach LEADER SCHOOL ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
LEADER SCHOOL deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
• marketing usług własnych oraz promowanie działalności LEADER SCHOOL i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
• dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.
4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez LEADER SCHOOL, w tym profilowaniu.
5) Osobom, których dane LEADER SCHOOL przetwarza przysługują prawa:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• do ograniczenia przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) LEADER SCHOOL przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach wymienionych w pkt. 2 niniejszego „Komunikatu”.
7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z LEADER SCHOOL umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi związane z nauką języka (lektorzy), podmioty wykonujące obsługę finansowo-księgową.
8) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

Właściciel
LEADER SCHOOL MONIKA CYLWA

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH