Szkolenia współfinansowane z UE

Zapraszamy do udziału!

Projekty współfinansowane z UE

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY

Nowa praca - nowe możliwości

Szkolenia, Usługi, Doradztwo Magdalena Górna
oraz Leader School Monika Cylwa
zaprasza do udziału w Projekcie „Nowa praca - nowe możliwości”
nr RPWP.06.02.00-30-0091/17, który realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.

Dofinansowanie projektu z UE: 395 586,65 zł
Okres realizacji Projektu: od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

Cel Projektu:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 50 mieszkańców województwa wielkopolskiego w okresie od 01.08.2018r. do 31.07.2019r.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30K/20M) – w tym 41 osób bezrobotnych – poszukujących pracy i 9 osób biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, powyżej 29 roku życia z jednej z poniższych grup:
• osoby długotrwale bezrobotne (18os/10K),
• kobiety (30K),
• osoby z niepełnosprawnością (3os/2k),
• osoby o niskich kwalifikacjach (22os/14K),
• osoby w wieku 50 lat i więcej (9 os/5K);
poprzez zindywidualizowane wsparcie, w tym wsparcie psychologiczne oraz spersonalizowaną ofertę wysokiej jakości szkolenia, przygotowania zawodowego oraz stażu, a w konsekwencji zatrudnienia.

W ramach realizowanego przez nas projektu oferujemy Uczestnikom Projektu:
• Indywidualne doradztwo zawodowe 6h na 1 Uczestnika dla 50 osób.
• Indywidualne wsparcie psychologa 2h na 1 Uczestnika dla 50 osób.
• Wysokiej jakości szkolenia zawodowe zakończone egzaminem dla 50 osób.
• 3 miesięczne staże zawodowe umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego dla 30 osób.
• Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy 4h na 1 Uczestnika dla 50 osób.

Kto może wziąć udział w Projekcie:
Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
• wiek powyżej 29 roku życia (osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 r.ż.),
• pozostającą bez zatrudnienia (osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy lub pozostająca bez pracy, niezarejestrowana, poszukująca pracy lub osoba bierna zawodowo),
• zamieszkującą zgodnie z Kodeksem Cywilnym teren województwa wielkopolskiego.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
Zapewniamy profesjonalną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe, catering podczas trwania szkolenia, badania lekarskie przed stażem, zgłoszenie do ZUS i opłacenie odpowiednich składek w trakcie trwania szkoleń i staży zawodowych, opłacenie składek na ubezpieczenie NNW w trakcie stażu.

Gdzie i jak można zapisać się do udziału w Projekcie:
Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Organizatora Projektu osobiście lub listownie.
Adres Organizatora: Biuro Projektu – Piła, ul. Śródmiejska 24 – wejście „B” w Leader School.
Informacja o terminach i miejscu rozpoczęcia wsparcia zostanie przekazana po zakończeniu rekrutacji i ogłoszona na stronie internetowej Projektu.
Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Projektu, Piła, ul. Śródmiejska 24 – wejście „B” od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 15.00

W przypadku zgłoszenia do Projektu osób z niepełnosprawnościami, Organizator zwraca się z prośbą o poinformowanie o swoich potrzebach.

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas:
e-mail: nowapraca.nowemozliwosci@gmail.com
tel. 570 513 639

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Pobierz
Oświadczenie uczestnika projektu - Pobierz
Formularz rekrutacyjny - Pobierz
Oświadczenie dla bezrobotnych niezarejestrowanych do formularza rekrutacyjnego - Pobierz
Oświadczenie osoby długotrwale bezrobotnej pow. 12-mcy niezarejestrowanej w PUP - Pobierz
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 2018 - Pobierz

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH - DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKOWE

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia rozwojowego dla przedsiębiorstw w ramach Bazy Usług Rozwojowych
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Dofinansowanie można uzyskać wybierając dowolny grupowy lub indywidulany kurs językowy:
angielski - BLS Communication , Business English,
niemiecki - BLS Kommunikation,
oraz hiszpański, francuski , włoski, rosyjski
Aby ustalić rodzaj kursu skontaktuj się z Leader School w Pile 67 214 24 44 lub 608 833 883 pila@leaderschool.pl.

Celem projektu jest utworzenie 38 mikroprzedsiębiorstw przez osoby bezrobotne lub bierne zawodowo z subregionu pilskiego poprzez udzielenie jednorazowej dotacji na założenie firmy oraz wsparcia pomostowego do 35 tys. zł.

Rekrutacja od 19 września!

Szczegóły oraz Regulamin Projektu - http://dotacje.pila.pl/

„Dofinansowane kursy językowe i komputerowe w regionie pilskim” to bezpłatne szkolenia językowe lub komputerowe dla mieszkańców powiatów: pilskiego, chodzieskiego oraz czarnkowsko - trzcianeckiego.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na latach 2014-2020.

WYBIERZ JEDEN KURS DLA SIEBIE!

Bezpłatny kurs języka angielskiego

  • poziomy A1, A2 lub B1

  • 120 godzin zajęć w systemie 2 razy w tygodniu po 2 godziny

  • bezpłatne materiały dydaktyczne

  • certyfikat TELC

Bezpłatny kurs komputerowy

  • kurs z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych na poziomie podstawowym

  • 80 godzin zajęć w systemie 2 razy w tygodniu po 3 godziny

  • bezpłatne materiały szkoleniowe

  • certyfikat ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy)

TRWA REKRUTACJA!

więcej informacji na stronie:

PROJEKTY ZREALIZOWANE 2007-2013

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH